VIETNAMESE

chính sách bán hàng

chiến lược bán hàng

ENGLISH

sales policy

  

NOUN

/seɪlz ˈpɑləsi/

sales strategy

Chính sách bán hàng là các biện pháp bán hàng mà doanh nghiệp đưa ra nhằm để thu hút các khách hàng tiềm năng theo dõi và mua hàng của mình.

Ví dụ

1.

Chính sách bán hàng là một quá trình có hệ thống nhằm phát triển, phối hợp, giám sát các quyết định khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bán hàng của công ty.

A sales policy is a systematic process of developing, coordinating, monitoring the various decisions that have a direct bearing on the company's sales.

2.

Mục tiêu của các chính sách bán hàng là cung cấp các hướng dẫn hiệu quả cho các nỗ lực của công ty nhằm tối ưu hóa sự hài lòng của khách hàng, bên cạnh việc kích thích lợi nhuận và sức mạnh cạnh tranh của công ty.

The objective of sale policies is to furnish effective guidelines for corporate efforts to optimize customer satisfaction, besides stimulating the company’s profitability and competitive strength.

Ghi chú

Cùng phân biệt policy strategy nha!
- Chiến lược (strategy) là một kế hoạch toàn diện, được thực hiện để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức.
Ví dụ: The coach called a time-out to discuss strategy.
(Huấn luyện viên đã xin nghỉ giữa hiệp để thảo luận về chiến lược.)
- Chính sách (policy) là nguyên tắc chỉ đạo giúp tổ chức đưa ra các quyết định hợp lý.
Ví dụ: The committee are busy laying down a general policy.
(Uỷ ban đang bận rộn đưa ra một chính sách chung.)