VIETNAMESE
chi phí dự phòng
chi phí dự phòng
ENGLISH
provision
NOUN
/prəˈvɪʒən/
Chi phí dự phòng là một khoản tiền được trích từ lợi nhuận trong tài khoản của một tổ chức để đề phòng trường hợp xấu.
Ví dụ
1.
Với số lượng các vụ phá sản ngày càng nhiều thì không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà đầu tư lo lắng về các khoản chi phí dự phòng nợ xấu.
It is not surprising, given the number of high profile bankruptcies, that investors are noticeably worried about bad debt provisions.
2.
Chúng tôi vẫn chưa quyết định về số tiền nên trích lập cho chi phí dự phòng trong trường hợp dự án gặp sự cố.
We have yet to decide on how much money should be set asiea provision in case the project goes wrong.
Ghi chú
Một số nghĩa khác của provision:
- việc cung cấp (provision): Services in our clinic include the provision of information on cancer, counseling and reflexology, and massage therapies.
(Các dịch vụ tại phòng khám của chúng tôi bao gồm việc cung cấp thông tin về bệnh ung thư, tư vấn và bấm huyệt, và các liệu pháp xoa bóp.)
- điều khoản (provision): Dr. Klassen is required to disclose his report under the provisions of the rules.
(Tiến sĩ Klassen được yêu cầu tiết lộ báo cáo của mình theo các điều khoản của quy tắc.)