VIETNAMESE
chi cục hải quan
ENGLISH
Customs Sub-department
NOUN
/ˈkʌstəmz sʌb-dɪˈpɑrtmənt/
Chi cục Hải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo quy định của pháp luật.
Ví dụ
1.
Ngày 30/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành mở niêm phong container nghi nhập hàng lậu và phát hiện số lượng lớn máy móc thiết bị điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.
On May 30, the Customs Sub-Department of the port of Saigon Port Zone 1 opened the sealed container for smuggled goods and detected the large quantity of used electronic machinery and equipment on the list of banned import goods.
2.
Thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai đến 100% chi cục hải quan và cục hải quan trong cả nước.
E-customs procedures have been implemented to 100 percent of Customs sub-departments and departments nationwide.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến hải quan:
- automatic duty payment mechanisms (cơ chế nộp thuế tự động)
- customs clearance (thông quan)
- customs declaration (khai báo hải quan)
- multimodal transportation (vận tải đa phương thức)
- non-tariff zones (khu phi thuế quan)
- customs force (lực lượng hải quan)
- customs system (hệ thống cơ quan hải quan)