VIETNAMESE

cấp huyện

ENGLISH

district-level

  

NOUN

/ˈdɪstrɪkt-ˈlɛvəl/

Cấp huyện là cấp hành chính thứ hai tại Việt Nam, dưới cấp tỉnh và trên cấp xã.

Ví dụ

1.

Vòng thi chính thức cấp Huyện khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

The official round of district-level exams for secondary schools and high schools in the school year 2021-2022 took place successfully.

2.

Nhiều đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch.

Many administrative units at commune and district levels are too small, the development space is divided, causing many difficulties and obstacles in planning work.

Ghi chú

Một số phân cấp hành chính của Việt Nam trong tiếng Anh:
- thôn: hamlet
- xã: commune
- phường: ward
- thị xã: town
- quận/huyện: district
- thành phố: city
- tỉnh: province