VIETNAMESE

cao đẳng liên thông

ENGLISH

inter-university college

  

NOUN

/ɪnˈtɜr-ˌjunəˈvɜrsəti ˈkɑlɪʤ/

Cao đẳng liên thông là một hình thức học nâng cao trình độ, dành cho những người đã tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng.

Ví dụ

1.

Cao đẳng liên thông mở ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên trung bình.

The inter-university college opens up more opportunities for average students.

2.

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo của cao đẳng liên thông, người học sẽ được cấp bằng đại học.

After completing the training program of the inter-university college, students will be awarded a university degree.

Ghi chú

Các loại hình cao đẳng:
- vocational college (cao đẳng nghề)
- professional college (cao đẳng chuyên nghiệp)
- regular college (cao đẳng chính quy)