VIETNAMESE

học liên thông

ENGLISH

college to university transfer

  

NOUN

/ˈkɑlɪʤ tu ˌjunəˈvɜrsəti ˈtrænsfər/

Học liên thông hay học liên thông đại học là một hình thức đào tạo cho phép sử dụng kết quả học tập đã có của người học để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác.

Ví dụ

1.

Học liên thông thực chất là hình thức đào tạo được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép một số trường đủ điều kiện tổ chức thực hiện.

College to university transfer is actually a form of training that the Ministry of Education and Training allows a number of eligible schools to organize.

2.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho phép học liên thông.

National Economics University allows for college to university transfer.

Ghi chú

Hệ thống giáo dục của đa số các quốc gia được chia thành 5 cấp bậc cơ bản: Early childhood education (giáo dục trẻ em từ sớm), theo sau bởi primary school (tiểu học), middle school (trung học), secondary school (trung học phổ thông), và postsecondary/tertiary education (giáo dục sau trung học phổ thông).