VIETNAMESE

cần cố gắng hơn

ENGLISH

need to try harder

  

NOUN

/nid tu traɪ ˈhɑrdər/

need to put in more efforts

Cần cố gắng hơn là lời khuyến khích người khác phải đặt nhiều nỗ lực vào để làm việc gì đó.

Ví dụ

1.

Chúng ta cần cố gắng hơn nữa để không bị ăn mòn bởi cơn giận vào lần sau.

We need to try harder so that next time anger doesn't consume us.

2.

Tôi cần cố gắng hơn nữa để có được thứ hạng tốt hơn.

I need to try harder to get a better rank.

Ghi chú

Một số idiom thông dụng về sự cố gắng và nỗ lực (effort):
- go the extra mile: nỗ lực nhiều hơn mức được yêu cầu
VD: I have achieved the monthly sale goal, but there is nothing wrong with going the extra mile to get more items sold.
- make headway: tiến bộ
VD: Kevin continues to make headway to become a good animator.
- burn the candle at both ends: làm việc ngày đêm, liên tục
VD: With the deadline only one week away, he has to burn the candles at both ends to finish his draft.