VIETNAMESE
bộ phận dự án
bộ phận dự án, ban dự án
ENGLISH
project department
NOUN
/ˈprɑʤɛkt dɪˈpɑrtmənt/
Bộ phận dự án là bộ phận có nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch, chiến lược để thực hiện các dự án.
Ví dụ
1.
Công việc của bộ phận dự án là tổ chức và quản lý việc thực hiện các dự án.
The job of the project department is to organize and manage the implementation of projects.
2.
Bộ phận dự án cần đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời hạn và đạt các yêu cầu về chất lượng.
The project department needs to ensure that projects are completed on time and meet quality requirements.
Ghi chú
Một số các bộ phận/ban trong công ty:
- bộ phận kế toán: accounting department
- bộ phận kiểm toán: audit department
- bộ phận kinh doanh: sales department
- bộ phận hành chính: administration department
- bộ phận nhân sự: human resources department
- bộ phận chăm sóc khách hàng: customer service department
- bộ phận tài chính: finance department