VIETNAMESE
bộ kế hoạch và đầu tư
ENGLISH
Ministry of Planning and Investment
NOUN
/ˈmɪnəstri ʌv ˈplænɪŋ ænd ɪnˈvɛstmənt/
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.
Ví dụ
1.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nằm trên phố Hoàng Diệu.
Ministry of Planning and Investment is located on Hoang Dieu Street.
2.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát tình trạng chậm tiến độ kéo dài của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn.
The Ministry of Planning and Investment has launched a review into the long delays of large-scale foreign-invested projects.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các Bộ ngành ở Việt Nam:
- Ministry of Justice (Bộ Tư pháp)
- Ministry of Industry and Trade (Bộ Công thương)
- Ministry of Transport (Bộ Giao thông vận tải)
- Ministry of Construction (Bộ Xây dựng)
- Ministry of Information and Communications (Bộ Thông tin và Truyền thông)