VIETNAMESE
bộ giáo dục đào tạo
ENGLISH
Ministry of Education and Training
NOUN
/ˈmɪnəstri ʌv ˌɛʤəˈkeɪʃən ænd ˈtreɪnɪŋ/
Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác về: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Ví dụ
1.
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mục tiêu giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Ministry of Education and Training sets up the education and training objectives suitable to the educational levels and training levels of the national education system within the Ministry's state management scope.
2.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Ministry of Education and Training promulgates the program of preschool education, general education, continuing education.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các Bộ:
- Bộ Quốc phòng: Ministy of National Defence
- Bộ Công an: Ministy of Public Security
- Bộ Ngoại giao: Ministy of Foreign Affairs
- Bộ Tư pháp: Ministy of Justice
- Bộ Tài chính: Ministy of Finance
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ministy of Education and Training