VIETNAMESE
biến đổi khí hậu
thay đổi khí hậu
ENGLISH
climate change
NOUN
/ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/
climate mitigation
Biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên và được quản lý hoặc đến hoạt động của các hệ thống kinh tế – xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con người.
Ví dụ
1.
Chính phủ kêu gọi hành động khẩn cấp về vấn đề biến đổi khí hậu.
The President called for urgent action on climate change.
2.
Biến đổi khí hậu là vấn đề môi trường cấp bách nhất mà nhân loại phải đối mặt.
Climate change is the most pressing environmental problem that humanity is facing.
Ghi chú
Biến đổi khí hậu (Climate change) bị gây ra bởi mức khí nhà kính (greenhouse gases) tăng lên trong khí quyển (atmosphere). Điều này làm tăng hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect) và giữ nhiệt trong hệ thống khí hậu (climate system) của Trái đất.