VIETNAMESE
bí thư huyện ủy
ENGLISH
district party committee secretary
NOUN
/ˈdɪstrɪkt ˈpɑrti kəˈmɪti ˈsɛkrəˌtɛri/
Secretary of the District Party Committee
Bí thư Huyện ủy là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.
Ví dụ
1.
Bí thư Huyện ủy là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.
The District Party Committee secretary is the head and has the highest responsibility in the Executive Committee, the Standing Committee and the Standing Committee of the District Party Committee.
2.
Anh ấy được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.
He has been appointed to be the new District Party Committee Secretary.
Ghi chú
Hãy cùng DOL tìm hiểu một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể trong tiếng Anh nhé!
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam (CPV)
- Bí thư Trung ương Đảng: Secretary of CPV Central Committee/ Member of CPV Central Committee’s Secretariat
- Bí thư Đảng uỷ: Party Committee secretary
- Bí thư Tỉnh uỷ: Provincial Party secretary
- Bí thư Huyện uỷ: District Party Committee secretary
- Bí thư Chi bộ: Cell secretary
- Bí thư Đoàn (thanh niên): Youth Union Secretary