VIETNAMESE
bất phương trình
bất đẳng thức
ENGLISH
inequation
NOUN
/inequation/
inequality
Trong toán học, bất phương trình được định nghĩa thông qua khái niệm hàm mệnh đề (mệnh đề chứa biến). Bài này trình bày một cách đơn giản nhất về các bất phương trình.
Ví dụ
1.
Chúng ta hãy xem xét bất phương trình đầu tiên.
So let's take a look at the first inequation.
2.
Để giải một bất phương trình bậc hai, chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp bao gồm một loạt các bước như sau.
To solve a quadratic inequation we will use a method consisting of a series of steps to be followed.
Ghi chú
Sự khác nhau của inequation (bất phương trình) và inequality (bất đẳng thức):
- inequation: các bất đẳng thức có chứa ẩn gọi là các bất phương trình, khi nghiên cứu các bất phương trình, người ta tìm cách giải chúng. (Inequation is a statement that two expressions are not the same.)
- inequality: khi nghiên cứu các bất đẳng thức, người ta muốn chứng minh chúng là đúng với những điều kiện đủ nhất định. (An inequality is a statement that of two quantities one is specifically less than (or greater than) another symbol: < or ≤ or > or ≥ or ≠, as appropriate.)