VIETNAMESE
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
ENGLISH
War Remnants Museum
NOUN
/wɔr ˈrɛmnənts mjuˈziəm/
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là Bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác và hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam.
Ví dụ
1.
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có các hiện vật liên quan đến Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và Chiến tranh Việt Nam.
War Remnants Museum contains exhibits relating to the First Indochina War and the Vietnam War.
2.
Chúng tôi đã đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hồi tuần trước để thu thập một vài thông tin cho bài luận của chúng tôi.
We went to the War Remnants Museum last week to gather some information for our essay.
Ghi chú
Một số bảo tàng ở Việt Nam:
- bảo tàng phụ nữ Việt Nam: Vietnamese Women's Museum
- bảo tàng không quân: Air Force Museum
- bảo tàng mỹ thuật: Fine Arts Museum
- bảo tàng dân tộc học: Vietnam Museum of Ethnology