VIETNAMESE
bảo hiểm hàng hóa
bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
ENGLISH
cargo insurance
NOUN
/ˈkɑrˌgoʊ ɪnˈʃʊrəns/
freight insurance
Bảo hiểm hàng hóa là hình thức bảo hiểm ra đời nhằm bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những rủi ro mất mát, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Ví dụ
1.
Bảo hiểm hàng hóa đảm bảo với các doanh nghiệp rằng họ luôn được bồi thường trong trường hợp xảy ra thiên tai, mất cắp hay hư hại trong quá trình vận chuyển.
Cargo insurance gives businesses the certainty that in case of natural disasters, theft, or any kind of physical damage during transit, they will receive compensation.
2.
Bảo Hiểm Bảo Việt là một trong những công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nổi tiếng nhất.
Bao Viet Insurance is among the most famous insurance companies when it comes to cargo insurance services.
Ghi chú
Từ vựng về 2 phân loại của bảo hiểm hàng hóa:
- bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa: inland transit insurance
- bảo hiểm hàng hóa xuất - nhập khẩu: marine cargo insurance