VIETNAMESE

bằng giỏi đại học

bằng đại học loại giỏi, bằng cử nhân loại giỏi

ENGLISH

bachelor's degree with distinction

  

NOUN

/ˈbæʧələrz dɪˈgri wɪð dɪˈstɪŋkʃən/

Bằng giỏi đại học là văn bằng cấp cho cử nhân các ngành học và được xếp loại giỏi.

Ví dụ

1.

Ông học triết học tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign từ năm 1979 đến năm 1983, nơi ông nhận bằng giỏi đại học.

He studied philosophy at the University of Illinois at Urbana-Champaign from 1979 to 1983 where he received a bachelor's degree with distinction.

2.

Cô tốt nghiệp với bằng giỏi đại học vào năm 2019.

She graduated with a bachelor's degree with distinction in 2019.

Ghi chú

Một số từ vựng về cách xếp loại bằng cử nhân (bachelor's degree):
- bachelor's degree with high distinction (bằng cử nhân loại xuất sắc)
- bachelor's degree with distinction (bằng cử nhân loại giỏi)
- credit bachelor's degree (bằng cử nhân loại khá)
- strong pass bachelor's degree (bằng cử nhân loại trung bình khá)
- pass bachelor's degree (bằng cử nhân loại trung bình)