VIETNAMESE
bảng điểm đại học
ENGLISH
college transcript
NOUN
/ˈkɑlɪʤ ˈtrænˌskrɪpt/
Bảng điểm đại học là văn bản thông báo, liệt kê kết quả trong kì thi Đại học.
Ví dụ
1.
Bảng điểm đại học là một bản ghi chi tiết về quá trình học tập trước đây của bạn.
A college transcript is a detailed record of your previous schoolwork.
2.
Công ty yêu cầu nộp bảng điểm đại học khi ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào trong công ty.
The company requires college transcripts when applying for any position within the company.
Ghi chú
Phân biệt sổ điểm (report card) và bảng điểm học tập (transcripts):
- report card: học sinh sẽ nhận sổ điểm sau khoảng sáu tuần hoặc khoảng chín tuần dùng để xếp loại và đánh giá học sinh.
- transcripts: bảng điểm học tập bao gồm tất cả các điểm học sinh đã được nhận ở trường trong toàn bộ thời gian theo học.