VIETNAMESE

bằng đại học loại khá

ENGLISH

credit bachelor's degree

  

NOUN

/ˈkrɛdət ˈbæʧələrz dɪˈgri/

Bằng đại học loại khá là văn bằng cấp cho cử nhân các ngành học và được xếp loại khá.

Ví dụ

1.

Thịnh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm năm ngoái và nhận được bằng đại học loại khá.

Thinh just graduated from the university of pedagogy last year and received a credit bachelor's degree.

2.

Bằng cách đạt được bằng đại học loại khá, bạn sẽ có thể tìm được một công việc tốt.

By receiving a credit bachelor's degree, you will be able to find a decent job.

Ghi chú

Một số từ vựng về cách xếp loại bằng cử nhân (bachelor's degree):
- bachelor's degree with high distinction (bằng cử nhân loại xuất sắc)
- bachelor's degree with distinction (bằng cử nhân loại giỏi)
- credit bachelor's degree (bằng cử nhân loại khá)
- strong pass bachelor's degree (bằng cử nhân loại trung bình khá)
- pass bachelor's degree (bằng cử nhân loại trung bình)