VIETNAMESE
bằng đại học chính quy
ENGLISH
regular university degree
NOUN
/ˈrɛgjələr ˌjunəˈvɜrsəti dɪˈgri/
Bằng đại học chính quy là laoij văn bằng được cấp cho những sinh viên hoàn thành ngành học trong hệ đại học chính quy theo quy định của nhà nước và bộ giáo dục.
Ví dụ
1.
Bạn phải có bằng đại học chính quy để xin việc.
You have to have a regular university degree to apply for this job.
2.
Bằng đại học chính quy là điều kiện cần để trở thành nhân viên của các tập đoàn lớn.
A regular university degree is a necessary condition to become an employee of large corporations.
Ghi chú
Xếp loại bằng tốt nghiệp đại học chính quy (regular university degree) nè!
- loại xuất sắc: excellent
- loại giỏi: very good
- loại khá: good
- loại trung bình khá: average good
- loại trung bình: average