VIETNAMESE
ban tự nhiên
ban xã hội
ENGLISH
sciences department
NOUN
/ˈsaɪənsəz dɪˈpɑrtmənt/
social department
Ban tự nhiên là nhóm ngành, môn học liên quan đến khoa học tự nhiên như Toán Lý Hoá Sinh...
Ví dụ
1.
Họ nói rằng sinh viên từ các ban tự nhiên khá nhàm chán.
They say students from sciences departments are pretty boring.
2.
Sự cạnh tranh luôn cao đối với học sinh các ban tự nhiên.
The competition is always high for students in sciences departments.
Ghi chú
Các ban ngành (departments) cho học sinh trung học phổ thông bao gồm ban tự nhiên (sciences department) như khối A (block A), khối B (block B)…., các ban xã hội (social department) như khối C (block C), khối D (block D)…. và các ban năng khiếu (gifted department) như khối V (block V), khối H (block H)….
(các khái niệm này chỉ có trong hệ thống giáo dục Việt Nam nên ko có từ tiếng Anh hoàn toàn chính xác nghĩa và người phương Tây thường không dùng những từ này)