VIETNAMESE
ban tổ chức trung ương
Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
ENGLISH
Central Committee’s Organization Commission
NOUN
/ˈsɛntrəl kəˈmɪtiz ˌɔrgənəˈzeɪʃən kəˈmɪʃən/
Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, bố trí nhân sự của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên của Trung ương.
Ví dụ
1.
Thông thường người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương phải là một Ủy viên Bộ Chính trị.
Normally, the head of the Central Committee’s Organization Commission must be a member of the Politburo.
2.
Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, đường lối của Đảng về tổ chức hệ thống chính trị.
He presides over or coordinates research, advises on building, amending, supplementing and concretizing the Charter Party and the Party's line on the organization of the political system.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến Trung ương Đảng:
- Ban Chấp hành Trung ương: Central Committee
- Bộ Chính trị: Political Bureau
- Ban Bí thư Trung ương: Secretariat of Central Committee
- Văn phòng Trương ương: Central Committee's Office
- Ban Tổ chức Trung ương: Central Committee’s Organization Commission