VIETNAMESE
ban thường vụ
ENGLISH
Standing Committee
NOUN
/ˈstændɪŋ kəˈmɪti/
Ban thường vụ là cơ quan giúp việc cho Đảng, có vai trò quan trọng và được giao những nhiệm, quyền hạn khác nhau, phù hợp với vai trò.
Ví dụ
1.
Ban Thường vụ được quyền đưa ra quyết định đối với việc triệu tập một hội nghị.
The Standing Committee has the authority to make decisions regarding the convening of a conference.
2.
Ban thường vụ sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động triển khai thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị.
The Standing Committee will directly direct and supervise the implementation of resolutions and directives.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến Trung ương Đảng:
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Central Committee of Communist Party of Viet Nam
- Bộ Chính trị: Political Bureau
- Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Secretariat of Communist Party of Viet Nam Central Committee
- Văn phòng Trương ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam Central Committee's Office
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam Central Committee’s Organization Commission