VIETNAMESE
ủy viên uỷ ban thường vụ quốc hội
ENGLISH
Standing Committee members
NOUN
/ˈstændɪŋ kəˈmɪti ˈmɛmbərz/
Member of Standing Committee
Ủy viên Thường vụ Quốc hội là các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thường trực chịu trách nhiệm giám sát,biểu quyết thay quyền Quốc hội khi Quốc hội không họp.
Ví dụ
1.
Quốc hội (NA) đã thông qua nghị quyết về việc bầu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới trong kỳ họp thứ 11 đang diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 4.
The National Assembly (NA) adopted a resolution on the election of new Standing Committee members during its ongoing 11th sitting on the afternoon of April 6.
2.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tổ chức, chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội.
Standing Committee members must organize, prepare, convene and preside over the National Assembly sessions.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến Trung ương Đảng:
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Central Committee of Communist Party of Viet Nam
- Bộ Chính trị: Political Bureau
- Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Secretariat of Communist Party of Viet Nam Central Committee
- Văn phòng Trương ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam Central Committee's Office
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam Central Committee’s Organization Commission