VIETNAMESE

bản mô tả công việc

ENGLISH

job description

  

NOUN

/ʤɑb dɪˈskrɪpʃən/

JD

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện.

Ví dụ

1.

Bản mô tả công việc là cực kỳ quan trọng để các ứng viên sau đó biết những gì được yêu cầu.

The job description is vitally important so that candidates then know what is required.

2.

Bản mô tả công việc của bạn nêu ra những nhiệm vụ chính mà bạn sẽ phải thực hiện trong quá trình làm việc.

Your job description outlines the main duties that you will be carrying out in the course of your work.

Ghi chú

Một số các văn bản thường thấy ở chốn công sở nè!
- đơn ứng tuyển: job application
- đơn từ chức: resignation letter
- đơn xin nghỉ phép hàng năm: annual leave application
- đơn xin nghỉ thai sản: maternity leave application
- đơn xin nghỉ tang lễ: leave application for death