VIETNAMESE
bạn đến từ đâu
ENGLISH
where are you from?
NOUN
/wɛr ɑr ju frʌm?/
where do you come from?
"Bạn đến từ đâu" là một câu hỏi dùng để xác định nơi chốn xuất thân của một người.
Ví dụ
1.
Giọng của bạn nghe thật lạ, bạn đến từ đâu thế?
Your accent sounds kinda unfamiliar, where are you from?
2.
Bạn mới chuyển đến đây đúng không? Bạn đến từ đâu?
You've just moved here right? Where are you from?
Ghi chú
Một số câu hỏi liên quan:
- quốc tịch của bạn là gì?: what is your nationality?
- bạn đến từ đâu?: where do you come from?
- bạn nói tiếng gì?: which language do you speak?