VIETNAMESE
bán đảo Đông Dương
ENGLISH
Indochina peninsula
NOUN
/ˌɪndoʊˈʧaɪnə pəˈnɪnsələ/
Bán đảo Đông Dương, hoặc gọi bán đảo Ấn - Trung, Đông Nam Á đất liền, là một bán đảo ở vào Đông Nam Á, là một trong ba bán đảo lớn ở phía nam châu Á.
Ví dụ
1.
Bán đảo Đông Dương là một bán đảo của Đông Nam Á bao gồm Myanmar và Campuchia, Lào và Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Indochina peninsula is a peninsula of southeastern Asia that includes Myanmar and Cambodia and Laos and Malaysia and Thailand and Vietnam.
2.
Thái Lan là một quốc gia nằm ở trung tâm của bán đảo Đông Dương trong khu vực Đông Nam Á.
Thailand is a country located at the centre of the Indochina peninsula in Southeast Asia.
Ghi chú
Bán đảo Đông Dương (Indochina peninsula), hoặc gọi bán đảo Ấn - Trung, Đông Nam Á đất liền, là một bán đảo ở vào Đông Nam Á (Southeast Asia), là một trong ba bán đảo lớn ở phía nam châu Á (southern Asia).