VIETNAMESE

bài tham luận

ENGLISH

discourse

  

NOUN

/ˈdɪskɔrs/

Bài tham luận là một dạng văn bản có tính nghị luận đề cập tới những vấn đề mang tính xã hội, chính trị…. Đề tài tham luận thường là những vấn đề chuyên môn, lĩnh vực sâu rộng. Trong bài tham luận mọi vấn đề của đề tài sẽ được đưa ra phân tích điểm mạnh yếu để có biện pháp thích hợp cải thiện cái tiêu cực phát huy tích cực.

Ví dụ

1.

Trong lớp này, chúng tôi được giao viết một bài tham luận về ảnh hưởng của các xu hướng phổ biện thời nay.

In this class, we were assigned to wrtie a discourse on the impacts of modern popular trends.

2.

Viết bài tham luận đòi hỏi người viết phải suy nghĩ với tư duy phản biện về một vấn đề nghiêm túc, từ đó hình thành ý kiến cá nhân về vấn đề đó.

Writing discourse asks the writer to think critically about a serious topic and therefore, forrm his/her own opinion on it.

Ghi chú

Ngoài định nghĩa bài tham luận ra, discourse còn có nghĩa là tham luận nói chung, có thể xảy ra dưới hình thức nói và viết. Cùng tìm hiểu một số kết hợp từ của discouse nhé:
- contemporary discourse: ý kiến tham luận đường thời
- everyday discourse: tham luận hàng ngày
- moral discourse: tham luận đạo đức
- popular discourse: luồng kiến tham luận phổ biến
- dominant discouse: luồng tham luận nổi trội, nội bật