VIETNAMESE

bài tập cá nhân

ENGLISH

individual assignment

  
NOUN

/ˌɪndəˈvɪʤəwəl əˈsaɪn.mənt/

Bài tập cá nhân là bài ra cho học sinh làm để tập vận dụng những điều đã học, bài chỉ được thiết kế cho 1 học sinh, cá nhân làm.

Ví dụ

1.

Bài tập cá nhân của môn này khó đến nỗi mà nhiều sinh viên phải xin dời hạn nộp bài để hoàn thành kịp thời.

The individual assignment for this course is so heavy that many students have to ask for deadline extension in order to finish in time.

2.

Tôi được điểm A phần bài tập cá nhân nhưng lại bị điểm thấp phần bài tập nhóm.

I got an A for my individual assignment but failed miserably in group assignment.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu một số dạng bài tập cá nhân thường thấy ở Đại học nhé!

- Essay (tiểu luận): thảo luận hoặc tranh cãi về một chủ đề, sử dụng bằng chứng để ủng hộ quan điểm của người viết. Essay thường có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.

- Report (bài báo cáo): nghiên cứu một vấn đề và sắp xếp các thông tin tìm và phân tích rõ ràng, cụ thể. Thông tin có thể đến từ nhiều hình thức và phương thức nghiên cứu (phỏng vấn, làm thí nghiệm, đi thực nghiệm, ...)

- Literature review (Tổng quan lý thuyết): tóm tắt những nghiên cứu chủ chốt đã có về một chủ đề. Đây có thể là một phần của bài tập, nghiên cứu lớn, nhấn mạnh các khía cạnh mới cần khám phá thêm về chủ đề đó.

- Case study: yêu cầu người học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để phân tích tình hình, hoạt động của đối tượng có thật, từ đó phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp hợp lý.