VIETNAMESE

bài dịch

ENGLISH

translation

  

NOUN

/trænˈzleɪʃən/

Bài dịch là 1 bài viết, văn bản được dịch từ ngôn ngữ gốc của bài viết, văn bản đó sang 1 ngôn ngữ khác.

Ví dụ

1.

Bài dịch này vẫn còn một số sai sót nhưng đây là lần đầu tiên của bạn nên rất dễ hiểu.

This translation still contains some errors but it's your first time so it's understandable.

2.

Bạn có thể lấy bài dịch của bài viết này trên trang web của chúng tôi.

You can get the translation of this article on our web page.

Ghi chú

Một số từ hay dùng với translation:
- do, find, make, produce, provide: thực hiện, tìm kiếm hoặc cung cấp bài dịch.
Ví dụ: Some difficult terms may require lengthy research in order to find a suitable translation. (Một số thuật ngữ khó có thể yêu cầu tìm hiểu nghiên cứu lâu để tìm ra bản dịch phù hợp.)