VIETNAMESE

anh văn chuyên ngành

ENGLISH

english for specific purposes

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ fɔr spəˈsɪfɪk ˈpɜrpəsəz/

Anh văn chuyên ngành là anh văn dành cho những người muốn đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành, tham gia các khóa học chuyên ngành khác bằng tiếng Anh, làm việc trong các công ty nước ngoài.

Ví dụ

1.

Các khóa học chuyên biệt của chúng tôi sẽ giúp bạn tập trung vào anh văn chuyên ngành.

Our specialized courses will help you focus on English for specific purposes.

2.

Anh văn chuyên ngành thường đề cập đến việc dạy tiếng Anh cho sinh viên đại học hoặc những người đã đi làm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

English for specific purposes usually refers to teaching the English language to university students or people already in employment in a professional English working environment.

Ghi chú

Cùng phân biệt anh văn chuyên ngành (english for specific purposes) với anh văn tổng quát (general english) nha!
- Anh văn chuyên ngành (english for specific purposes) bao gồm các từ vựng phù hợp cho các chuyên ngành khác nhau ví dụ như scientific english (anh văn cho chuyên ngành khoa học), medical english (anh văn cho ngành y học), ... Anh văn chuyên ngành đề cao sự chính xác và thực tế.
- anh văn tổng quát (general english) thường sử dụng các ngôn ngữ hoa mỹ và đa dạng hơn so với anh văn chuyên ngành. Anh văn tổng quát có những từ có nhiều nhiều định nghĩa và nhiều nghĩa trong khi đó, các từ trong anh văn chuyên ngành thường chỉ có 1 nghĩa và 1 định nghĩa.