VIETNAMESE

xóa bỏ

ENGLISH

delete

  

NOUN

/dɪˈlit/

loại bỏ

Xóa bỏ là làm mất hẳn đi, khiến cho không còn tồn tại hoặc không còn tác dụng nữa.

Ví dụ

1.

Bạn có thể xóa bỏ hoặc loại bỏ các email trùng lặp theo cách thủ công.

You can delete or remove duplicate emails manually.

2.

Bạn cũng có thể xóa hoặc chỉnh sửa bất cứ điều gì bạn không thích về tấm ảnh.

You can also delete or edit anything you don't like about the picture.

Ghi chú

Một số từ đồng nghĩa với delete: black out, wipe out, erase, remove, get rid of