VIETNAMESE
bút xóa
ENGLISH
correction pen
NOUN
/kəˈrɛkʃən pɛn/
Bút xóa là một loại văn phòng phẩm cần thiết và hữu ích giúp chúng ta xoá, sửa những lỗi sai trong các tài liệu, văn bản…được viết trên giấy. Với sản phẩm này, những thông tin sai có thể được xoá hoặc sửa lại dễ dàng, đảm bảo tính thẩm mỹ của các tài liệu học tập/ làm việc.
Ví dụ
1.
Đừng xóa nó như vậy, hãy sử dụng bút xoá đi.
Don't delete it like that, use the correction pen please.
2.
Xin cho tôi mượn cây bút xóa của bạn.
Please lend me your correction pen.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng để chỉ các loại bút khác nha!
- ball point: bút bi
- pen: bút mực
- crayon: bút chì màu
- pencil: bút chì
- mechanical pencil: bút chì kim
- gel pen: bút mực
- correction pen: bút xoá
- marker: bút lông
- highlighter: bút dạ quang