VIETNAMESE

xe nước mía

ENGLISH

sugarcane juice cart

  
NOUN

/ˈʃʊgərˌkeɪn ʤus kɑrt/

Xe nước mía là một xe đẩy với cơ chế ép nước mía.

Ví dụ

1.

Xe nước mía có ở gần trường học.

Sugarcane juice carts are available near the school.

2.

Xe nước mía có ở mọi nơi trong thành phố.

Sugarcane juice carts are available everywhere in the city.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ vựng tiếng Anh về một số loại xe đẩy nha!

- stroller (xe đẩy em bé), dùng để đẩy em bé: Do you need some help with the stroller? (Bạn có cần tôi giúp đấy chiếc xe đẩy không?)

- cart (xe hàng), thường thấy dùng để đẩy hàng hóa trong siêu thị: The wheels of the cart made a terrible clatter on the cobblestones. (Các bánh xe của xe đẩy tạo ra một tiếng lộp độp khủng khiếp trên những tảng đá cuội.)

- wheelbarrow (xe cút kít): He trundled a wheelbarrow to the backyard. (Anh ta đẩy xe cút kít ra sân sau.)

- wagon (xe goòng), dùng trong công trường: He always takes a wagon to carry his newspapers. (Anh ấy luôn đi một chiếc xe goòng để chở báo của mình.)