VIETNAMESE

vượt quá

ENGLISH

exceed

  
VERB

/ɪkˈsid/

surpass

Vượt quá là chỉ cái gì đó cao hơn mức cho phép/cần thiết.

Ví dụ

1.

Doanh số bán catalogue đã vượt quá mong đợi.

Catalog sales have exceeded expectations.

2.

Tài xế vượt quá tốc độ cho phép có thể bị phạt nặng.

Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily.

Ghi chú

Một số collocation đi với exceed:

- vượt xa: considerably, far, greatly, significantly, substantially

VD: The demand for cheap housing far exceeds supply.

- vượt một cách dễ dàng: comfortably, easily

VD: The House voted by 327 votes to 93, comfortably exceeding the required two-thirds majority.