VIETNAMESE

vốn hóa thị trường

giá trị vốn hóa thị trường

ENGLISH

market capitalization

  

NOUN

/ˈmɑrkət ˌkæpɪtəlɪˈzeɪʃən/

market cap

Vốn hóa thị trường là tổng giá trị hiện tại của các tất cả cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của một doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Cổ phần chính xác phụ thuộc vào vốn hóa thị trường của công ty khi nó bắt đầu giao dịch công khai.

The exact stake depends on the market capitalization of the company when it begins publicly trading.

2.

Ví dụ, Microsoft và Oracle có giá trị vốn hóa thị trường lớn trên thị trường chứng khoán.

Microsoft and Oracle, for example, command massive market capitalization in stock market.

Ghi chú

Những thuật ngữ liên quan đến vốn hóa thị trường (market capitalization) là:
- market value: giá trị thị trường
- shares outstanding: cổ phiếu đang lưu hành
- share price: giá trị cổ phần
- net worth: giá trị ròng
- equity value: giá trị vốn cổ phần