VIETNAMESE

ví điện tử

ví số

ENGLISH

electronic wallet

  

NOUN

/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk ˈwɔlət/

digital wallet, e-wallet

Ví điện tử là một tài khoản online, có chức năng thanh toán trực tuyến các loại phí trên Internet.

Ví dụ

1.

Ví điện tử lưu trữ an toàn thông tin thanh toán và mật khẩu của bạn.

An electronic wallet securely stores your payment information and passwords.

2.

Ví điện tử cung cấp một phương thức thanh toán thuận tiện bằng cách cho phép bạn sử dụng điện thoại để thanh toán thay vì tiền mặt.

Digital wallets offer a convenient way to pay by allowing you to simply use your phone to pay instead of cash.

Ghi chú

Cùng học một số từ vựng sử dụng khi giao dịch online nhé:
- digital transaction: giao dịch điện tử
- authorization: ủy quyền
- declined: bị từ chối
- interchange fees: lệ phí trao đổi
- one-time password (OTP): mã dùng một lần