VIETNAMESE

vay và nợ thuê tài chính

ENGLISH

borrowings and finance lease liabilities

  

NOUN

/ˈbɑroʊɪŋz ænd fəˈnæns lis ˌlaɪəˈbɪlətiz/

Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng mà công ty cho thuê tài chính cung cấp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn, vay và nợ thuê tài chính chính là khoản nợ phát sinh khi doanh nghiệp đi thuê tài chính.

Ví dụ

1.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 28,8% tổng nợ.

Short-term borrowings and finance lease liabilities accounted for 28.8 per cent of total debts.

2.

Tập đoàn theo dõi chi tiết các khoản vay và nợ thuê tài chính của các chủ khoản vay và phân loại các khoản vay ngắn hạn và dài hạn để xử lý.

The Group monitor its borrowings and finance lease liabilities in detail by loan owners and classification of short-term and long-term period to settle.

Ghi chú

Những thuật ngữ tài chính liên quan:
- short-term investments: đầu tư tài chính ngắn hạn
- finance lease fixed assets: tài sản cố định thuê tài chính
- long-term liabilities: nợ dài hạn
- paid interests: tiền lãi vay đã trả