VIETNAMESE

văn phòng đăng ký đất đai

ENGLISH

Land Registry Office

  
NOUN

/lænd ˈrɛʤɪstri ˈɔfəs/

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương.

Ví dụ

1.

Các tài liệu được đăng ký và chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký Đất đai theo vị trí địa lý cụ thể của đất đai.

Documents are registered and certified in the Land Registry Office specific to the geographic location of the property.

2.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Land Registry Offices have branches in districts, towns and provincial cities.

Ghi chú

Một số từ vựng chuyên ngành Quản lý đất đai:

- cơ quan quản lý đất đai: land administration agency

- đất nông nghiệp: agricultural land

- đất ở: residential land

- khung giá đất: land price bracket

- thửa đất: land parcel

- tiền thuê đất: land rental