VIETNAMESE
ưu đãi thuế quan
ENGLISH
preferential tariff
NOUN
/ˌprɛfəˈrɛnʃəl ˈtærɪf/
Ưu đãi thuế quan là việc áp dụng các chính sách thuế riêng biệt so với các quy định chung của pháp luật thuế nhằm tạo ra sự đối xử ưu đãi hơn cho một hoặc một số nhóm đối tượng người nộp thuế cụ thể.
Ví dụ
1.
Dư án Serpa phụ thuộc vào ưu đãi thuế quan của chính phủ Bồ Đào Nha.
The Serpa project relies on a preferential tariff mandated by the Portuguese government.
2.
Ưu đãi thuế quan về mặt hàng xuất khẩu của Mã Lai có thể được đưa vào phê chuẩn.
The sanctions could include eliminating preferential tariffs on Malaysia exports.
Ghi chú
Một số loại thuế quan:
- protective tariff (thuế quan bảo hộ)
- most favored nation tariff (thuế tối huệ quốc)
- bound tariff (thuế quan cam kết)
- revenue tariff (thuế doanh thu)