VIETNAMESE

ứng xử

ENGLISH

behave

  

NOUN

/bɪˈheɪv/

Ứng xử là sự phản ứng của con người trước sự tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong mối quan hệ giữa con người với nhau.

Ví dụ

1.

Mặc dù nam giới cung cấp nhiều mối đe dọa hơn cho nền tảng của một xã hội, nhưng chính phụ nữ mới được hướng dẫn cách ứng xử.

Although men provide more menace to the basis of a society, it is women who are instructed in how to behave.

2.

Cô ấy đã ứng xử rất hợp lý, cô ấy đã nói với chồng mình sau đó.

She had behaved very reasonably, she told her husband afterwards.

Ghi chú

Một số từ đồng nghĩa với behave:
- hành xử (act): Tina’s been acting very strangely lately.
(Gần đây, Tina đã hành xử rất kỳ lạ.)
- đối xử (treat): She said that he’d treated her really badly throughout their two-year marriage.
(Cô ấy nói rằng anh ấy đã đối xử rất tệ với cô ấy trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài hai năm của họ.)
- cư xử (conduct oneself): By the end of the course, you should be able to conduct yourself with confidence in any meeting.
(Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể tự tin cư xử trong bất kỳ cuộc họp nào.)