VIETNAMESE
tư tưởng Hồ Chí Minh
ENGLISH
Ho Chi Minh thought
NOUN
/hoʊ kaɪ mɪn θɔt/
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa.
Ví dụ
1.
Các trường học Việt Nam luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân.
Vietnamese schools always promote learning and follow Ho Chi Minh Thought in all walks of life.
2.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Ho Chi Minh Thought is a comprehensive and profound system of views on the basic issues of the Vietnamese revolution.
Ghi chú
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh thought) là một hệ thống quan điểm và tư tưởng (system of views and ideas) của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng (revolutionary career) của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết hoá, hệ thống hóa (summarized and systemized by the Communist Party of Vietnam).