VIETNAMESE

trường trung cấp chuyên nghiệp

ENGLISH

intermediate professional school

  

NOUN

/ˌɪntərˈmidiɪt prəˈfɛʃənəl skul/

trung học chuyên nghiệp

Trường trung cấp chuyên nghiệp là trường được thiết kế để đào tạo những ngành nghề riêng biệt và cung cấp các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện một công việc cụ thể nào đó.

Ví dụ

1.

Người chủ lao động nhất định phải gửi cậu bé trong một số giờ trong ngày đến trường trung cấp chuyên nghiệp của ngành kỹ thuật tại địa phương.

The employer is bound to send the boy for some hours during the day to the intermediate professional school of the engineering industry in the locality.

2.

Nhiều quản trị viên hệ thống có bằng cấp trong một lĩnh vực liên quan: khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, hoặc thậm chí là chương trình trường trung cấp chuyên nghiệp.

Many system administrators have a degree in a related field: computer science, information technology, computer engineering, information systems, or even an intermediate professional school program.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trường trung cấp chuyên nghiệp:
- level (trình độ)
- specialized (chuyên ngành)
- fundamentals (căn bản)
- job (công việc)