VIETNAMESE

bằng trung cấp chuyên nghiệp

bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp

ENGLISH

professional intermediate diploma

  

NOUN

/prəˈfɛʃənəl ˌɪntərˈmidiɪt dɪˈploʊmə/

professional secondary diploma

Bằng trung cấp chuyên nghiệp được cấp cho các học sinh đã hoàn thành thời gian học tập và đào tạo ở trường trung học chuyên nghiệp. Trường trung học chuyên nghiệp là một cơ sở giáo dục sau THPT, được thiết kế để đào tạo những ngành nghề riêng biệt hoặc cung cấp các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện một công việc cụ thể.

Ví dụ

1.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

After completing the course, the trainees will be awarded a professional intermediate diploma.

2.

Anh nhận bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp năm 2014.

He received a professional intermediate diploma in 2014.

Ghi chú

Một số từ vựng về các cấp bậc học khác:
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (trường tiểu học)
- junior high/ secondary school (trường trung học cơ sở)
- high school (trường trung học phổ thông)
- university (trường đại học)
- college (trường cao đẳng)