VIETNAMESE

trưởng ban

trường phòng, trưởng bộ phận, trưởng khoa

ENGLISH

head of department

  
NOUN

/hɛd ʌv dɪˈpɑrtmənt/

chief of department

Trưởng ban là một người có vai trò quan trọng trong một tổ chức nào đó. Cụ thể ở đây là các ban, bộ ngành phụ trách một vấn đề cụ thể trong một cơ quan nhất định. Người này sẽ có trách nhiệm quán xuyến các công việc, đề ra kế hoạch phương án hoạt động cho ban để đảm bảo các mục tiêu được đề ra.

Ví dụ

1.

Dan Shechtman đã kết hôn với GS Tzipora Shechtman - Trưởng ban Tư vấn và Phát triển Con người tại Đại học Haifa.

Dan Shechtman is married to Prof. Tzipora Shechtman - Head of the Department of Counseling and Human Development at Haifa University.

2.

Trưởng ban truyền thông có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài của tổ chức.

A head of communications department is responsible for managing and directing an organization's internal and external communications.

Ghi chú

Một số từ vựng về các phòng ban, bộ phận trong công ty, tổ chức:

- accounting department (ban kế toán)

- audit department (ban kiểm toán)

- sales department (ban kinh doanh)

- financial department (ban tài chính)

- research and development department (ban nghiên cứu và phát triển)

- quality department (ban quản lý chất lượng)