VIETNAMESE

trưởng ban quản lý dự án

ENGLISH

project manager

  

NOUN

/ˈprɑʤɛkt ˈmænəʤər/

Trưởng ban quản lý dự án là người đứng đầu Ban quản lý dự án, có nhiệm vụ chỉ đạo mọi hoạt động của Ban theo chức năng nhiệm vụ đã được phân cấp.

Ví dụ

1.

Trong tương lai, tôi muốn trở thành 1 trưởng ban quản lý dự án cho 1 công ty nổi tiếng.

In the future, I want to become a project manager for a well-known company.

2.

Là một người quản lý dự án, bạn sẽ cần phải có khả năng xác định cách giải quyết không chỉ các vấn đề kỹ thuật mà còn các vấn đề liên quan đến các thành viên trong nhóm của bạn để tạo ra kết quả tốt nhất.

As a project manager, you will need to be able to identify ways to solve not only technical problems but also problems related to your team members in order to produce the best result.

Ghi chú

Một số từ vựng về các phòng ban, bộ phận trong công ty, tổ chức:
- accounting department (ban kế toán)
- audit department (ban kiểm toán)
- sales department (ban kinh doanh)
- financial department (ban tài chính)
- research and development department (ban nghiên cứu và phát triển)
- quality department (ban quản lý chất lượng)