VIETNAMESE

ban quản lý

cơ quan quản lý, hội đồng quản lý, ban quản lí

ENGLISH

management board

  

NOUN

/ˈmænəʤmənt bɔrd/

Ban quản lý là một nhóm người có sự phối hợp và điều hành các công việc nhằm đạt được một mục tiêu.

Ví dụ

1.

Anh ấy đã rời khỏi ban quản lý vào tháng 9.

He left the management board in September.

2.

Năm 1912, một ban quản lý làng được thành lập.

In 1912 a village management board was established.

Ghi chú

Cùng phân biệt division, department board nha!
- Bộ phận (department) là một phần tổ chức như trường học, doanh nghiệp hoặc chính phủ giải quyết một lĩnh vực học tập hoặc công việc cụ thể.
- Đơn vị (unit) là một nhóm người sống hoặc làm việc cùng nhau, đặc biệt vì một mục đích cụ thể.
- Ban (board) là một nhóm những người chịu trách nhiệm điều hành và tổ chức một công ty hoặc một tổ chức.