VIETNAMESE
trang chủ
ENGLISH
homepage
NOUN
/hoʊm'peɪdʒ/
newsfeed
Trang chủ là trang web mặc định tải khi truy cập vào địa chỉ web chỉ chứa tên miền nào đó, là trang đầu tiên khi người dùng truy cập vào website ấy.
Ví dụ
1.
Trang chủ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng đến các trang khác trên trang web bằng cách cung cấp các liên kết đến các bài báo và trang được ưu tiên và gần đây và có thể là hộp tìm kiếm.
The homepage is used to facilitate navigation to other pages on the site by providing links to prioritize and recent articles and pages, and possibly a search box.
2.
Bạn có thể đăng nhập vào trang chủ thông qua mạng.
You can access our homepage via the Internet.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến trang chủ:
- ảnh bìa: cover photo
- trang cá nhân: timeline
- trang chủ: newsfeed
- tài khoản cá nhân: private account