VIETNAMESE

trách nhiệm hữu hạn

ENGLISH

limited liability

  

NOUN

/ˈlɪmətəd ˌlaɪəˈbɪlɪti/

Trách nhiệm hữu hạn là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp của mình.

Ví dụ

1.

Sự khác biệt giữa công ty sở hữu độc quyền và công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

What are the differences between a sole proprietorship and a limited liability company?

2.

Làm thế nào để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam?

How to set up a limited liability company in Vietnam?

Ghi chú

Cùng phân biệt liability responsibility!
- Trách nhiệm (responsibility) là nghĩa vụ bạn phải làm khi làm một việc gì đó.
- Trách nhiệm (liability) có nghĩa là bạn phải chịu hậu quả nếu nhiệm vụ của bạn chưa hoàn thành.