VIETNAMESE

trả giá

mặc cả

ENGLISH

bargain

  

NOUN

/ˈbɑrgən/

Trả giá là một loại đàm phán trong đó người mua và người bán hàng hóa hoặc dịch vụ tranh luận về giá cả và bản chất chính xác của giao dịch.

Ví dụ

1.

Anh ta đã trả giá với hội đồng thành phố để thuê sân vận động.

He bargained with the city council to rent the stadium.

2.

Trong một số cửa hàng, bạn phải trả giá.

In some shops you have to bargain.

Ghi chú

Collocations với bargain:
- strike a bargain (đạt được một món hời): Rather than being concerned with what crimes were actually committed, they are concerned to strike a bargain.
(Thay vì quan tâm đến những tội ác thực sự đã gây ra, họ quan tâm đến việc đạt được một món hời.)