VIETNAMESE

tin tức

ENGLISH

news

  

NOUN

/nuz/

Tin tức là thông tin về các sự kiện hiện tại.

Ví dụ

1.

Anh có tin tức gì mới để báo cáo không?

Do you have any news to report?

2.

Gửi e-mail cho tôi khi bạn có bất kỳ tin tức nào.

Send me an e-mail when you have any news.

Ghi chú

Trong tiếng Anh thì news là danh từ không đếm được nên khi muốn nói một tin tức thì mình dùng như thế này nha!
- piece of news: You getting a promotion is the best piece of news I've heard for a long time!
(Việc bạn được thăng chức là tin tức tốt nhất mà tôi đã nghe được trong một thời gian dài!)